СЕРТИФИКАТИ ЗА НАЈДОБРИТЕ

Со доделување на сертификати во Народна техника-Битола заврши програмата „Пофали се со знаење“ на кој 50 ученици се стекнаа со знаења и вештини во кино, фото, радио техниката, електрониката и автоматиката.

Повеќе...

Народна техника - Битола

    Народна техника - Битола е формирана во 1946 година со цел преку повеќе форми на организирање на граѓаните да помогне во управувањето и совладувањето на проблематиката на повеќе технички сознанија кои биле од значење за поствоената изградба, индустријализација, електрификација и  домаќинствата.

   Со формирањето на Стручната служба и изградбата на Домот за техничка култура во 1980 година, Народна техника - Битола станува алка во едукативниот процес на младите во смисла не неформално образование.

   Денеска Народна техника - Битола е граѓанска асоцијација која целосно е во функција на проширување и збогатување на воспитно‡образовната дејност во согласност со наставни курикулуми за слободни технички активности за учениците од основните и средните училишта.

Повеќе...