Барај

26ти Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм КАМЕРА 300

{gallery}Sliki_Kamera300{/gallery}

 

Се оддржа 26-иот Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм КАМЕРА 300. Жирирањето на 53 пристигнати филмови од 11 држави од светот се оддржа од 18-20.10.2018 година во Битола каде што 5 члена комисија донесе одлука за наградените филмови и филмовите во 2 официјални проекции.

Пред многубројните гости и љубители на аматерскиот документарен филм во преполнетата сала на Центарот за култура, фестивалот за отворен го прогласи градоначалничката м-р Наташа Петровска која истакна дека КБК Студио Милтон Манаки и Народна Техника Битола придонесуваат кон ширење на културата не само во Битола туку и во светските рамки.

Пријава и оглас за 2016 година

Vrz osnova na Programata za rabota na Sojuzot na zdru`enijata za tehni~ka kultura ‡ Narodna tehnika ‡ Bitola, za u~ebnata 2015/2016 godina objavuva

 

O G L A S

ZA UPIS NA U^ENICI OD OSNOVNITE U^ILI[TE ZA:

 1. ФИЛМСКА ШКОЛА

 2. FOTO ШКОЛА

 3. RADIO ШКОЛА

 4. PRIMENETA BIOLOGIJA

 5. ELEKTRONIKA

Upisot e ograni~en i se zapi{uvaat po 2(dva) u~enika za sekoja oblast. Обуките se so nastaven fond od 20 nastavni ~asa po odnapred utvrdena programa i zapo~nuvaat:

 • Filmska {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10 ~asot

 • Foto {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10 ~asot

 • Radio {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10:30 ~asot

 • Применета Биологија – 13.02.2016 год. (сабота) во 10:30 часот

 • Електроника – 13.02.2016 год. (сабота) во 11 часот

Prijavuvaweto na u~enicite }e go vr{at u~ili{tata pismeno, preku dostaveniot formular-prijava. Prijavite da se dostavat najdocna do 12.02.2016 god. vo Narodna tehnika (zad Sportskata sala) ili na e-mail: narodnatehnikabt@yahoo.com.

Информации секој работен ден на тел. 237-388 или 078 438 109

 

 

Narodna tehnika ‡ Bitola

 

 

 

 

 

До

Народна техника – Битола

 

П Р И Ј А В А

на ученици за:

 

ФИЛМСКА ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

ФОТО ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

РАДИО ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

ПРИМЕНЕТА БИОЛОГИЈА

 

1._________________________________________ одд. _____________

 

2._________________________________________ одд. _____________

 

ЕЛЕКТРОНИКА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

Наставници кои ги испраќаат:

___________________

 

___________________

 

___________________ Директор

 

 

___________________________

Телевизиска презентација на наградени проекти

Учество на МТВ и презентација на наградени проекти на ученици од натпреварите и манифестациите организирани од Народна техника и Струковите сојузи од регионот на Народна техника-Битола.  

{gallery}Mtv{/gallery}

 

 

Пријава за 23-от ФАДФ „Камера 300“ - Битола

СТАША БОЖИНОВСКА „НИЖЕ“ ПРИЗНАНИЈА

 

Фото клубот „Стеван Наумов-Стив“ кој работи во составот на Народна техника – Битола учествуваше на конкурсот „Млади уметници 2015“ за млади таленти од 15-29 години во категоријата ФОТОГРАФИЈА.

Од страна на стручното жири во состав: Гоце Наневски (универзитетски професор и продекан за настава на Факултетот за ликовна уметност), Славица Јанашлиева (универзитетски професор – графичар), Игор Сековски (графички дизајн, слободен уметник и дизајнер), Ана Лазаревска (професионален фотограф), Маја Чанкуловска Михајловска (историчар на уметност и куратор во Национална галерија на Македонија) одлучи да додели само една и тоа Специјална пофалница за надежен млад автор на членот на клубот - Сташа Божиновска и нејзиното дело – фотографијата „Diversity and love “ („Различност и љубов“).

Пофалницата на Сташа Божиновска и беше доделена на 29.01.2015 год. од стана на директорот на Агенцијата за млади и спорт г-нот Марјан Спасески.

Во Националната Галерија на Македонија - Мала Станица од 26-28 Февруари ќе биде организирана изложба „Young Art 2015“ на која ќе биде изложено и делото „Diversity and love “ („Различност и љубов“).

Изложбата ќе има продажен карактер, така што сите заинтересирани ќе можат да ги откупат квалитетните, навистина одлични дела од младите уметници кои учествуваа на овој конкурс.

{gallery}stasha-ams{/gallery}

 

 

ФОТОГРАФИЈА НА СТАША БОЖИНОВСКА ПРИМЕНА НА ГОЛЕМА МЕЃУНАРОДНА ФОТО ИЗЛОЖБА

На Меѓународната кружна фотоизложба „ТУРИЗАМ 2014“ (од 23.11. до 04.12.2014 год) во организација на 3 (три) земји: Србија, Турција и Кипар, а под патронат на FIAP, ISF, ICS и други еминентни меѓународни фото организации, Фото клубот „Стеван Наумов-Стив“ кој работи во составот на Народна техника-Битола учествуваше со 4 свои членови: Сташа Божиновска (16 години), Ивона Цветковска (18 години), Илче Блажевски (20 години) и Стефан Талевски (20 години).

На оваа престижна фото манифестација, фотографијата на Сташа Божиновска –„Различност и љубов“ (Diversity and love) е единственa фотографија примена од Република Македонија во конкуренција фотографии од 65 земји од светот. 

Ова е втор Меѓународен успех на младата Битолчанка која во силна меѓународна конкуренција оценувана од 9 мајстори на фотографија го покажа својот талент и уште еден доказ дека Фото клубот „Стеван Наумов-Стив“ е расадник на млади таленти кои можат рамо до рамо да се носат со познати светски имиња во фотографијата.