Победниците на Сојузот на млади техничари и природници и Народна техника на Македонија во емисијата „Голем одмор“ на МРТ

Учество на победниците на Сојузот на млади техничари и природници и Народна техника на Македонија во емисијата Голем одмор на МРТ

Потпишување на меморандум за соработка на СЗТКМ со меѓународна организација од Република Србија

Потпишување на меморандум за соработка на СЗТКМ со меѓународна организација од Република Србија и учество на Државен натпревар на ученици од основните училишта во техничките области

Финансиска поддршка и поттик на иновациите и техниката

SЗТКМ Народна техника i ФУЛМ Штедилница potpi{aa memorandum za sorabotka koja има за цел да го поттикне иноваторскиот и креативен потенцијал, како и унапредување на едукативните, истражувачки и творечки активности на своите членови, вработени, како и за сите оние кои имаат потреба и желба за свој личен напредок и надоградба.

За информации за финансиски услуги, проверете на: http://www.fulm.com.mk/default.asp?docID=125&lng=mc   

За информации за активностите на СЗТКМ Народна техника, проверете на: http://www.atcm.org.mk/

Работна средба во НТМ со амбасадорот и конзулот на Република Словенија

 

Ambasadorot na Republika Slovenija g-din Milan Jazbec i konzulot g-din Gregor Klemenчiч ги посетија просториите на Narodna tehnika na Makedonija и остварија работна средба со Пере Митрев, извршниот директор на НТМ.