Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи за одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - Ресен

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи на наградени ученици на ден 10.12.2020 година во СОО ЦАР САМОИЛ, РЕСЕН од Охридско-Ресенскиот регион од одржаниот 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ кој што се одржа од 30.10.2020 до 05.11.2020 година онлајн во организација на Сојуз на здруженија на млади истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ и Народна техника на Македонија. Дипломите и медаљите на наградените ученици ги додели градоначалникот на општина Ресен Живко Гошаревски