СПАТУМ

Цели и активности:

* Поттикнување, насочување и стимулирање на пронаоѓачите, технологијата, иновациите и техничкиот развој.

* Вклучување во законодавството за пронаоѓачи, рационализацијата и иноваторите;

* Давање капацитети за иновативна работа и рационализација и активностите на младите.

* Популаризација на инвентивната работа.

* Соработка со меѓународни институции во областа на пронаоѓачи и пронаоѓачи.

Повеќе...