Финансиска поддршка и поттик на иновациите и техниката

SЗТКМ Народна техника i ФУЛМ Штедилница potpi{aa memorandum za sorabotka koja има за цел да го поттикне иноваторскиот и креативен потенцијал, како и унапредување на едукативните, истражувачки и творечки активности на своите членови, вработени, како и за сите оние кои имаат потреба и желба за свој личен напредок и надоградба.

За информации за финансиски услуги, проверете на: http://www.fulm.com.mk/default.asp?docID=125&lng=mc   

За информации за активностите на СЗТКМ Народна техника, проверете на: http://www.atcm.org.mk/