Благодарница за Народна техника на Македонија од СОУ НИКО НЕСТОР / Mirënjohjen për Teknikën Popullore të Maqedonisë nga SHMK NIKO NESTOR

Со посебна чест и задоволство ја примив благодарницата за Народна техника на Македонија од СОУ НИКО НЕСТОР, општина Струга доделена од директорката г-ѓа Кети Јанкоска која што има учествувано на овие Државни натпревари за млади истражувачи-НАУКА НА МЛАДИ кога била ученик во средно училиште и има освоено 3 први места и тоа во 1988,1990 и 1991 година во областа млади истражувачи и тоа го има издадено Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ како алманах БЕСКОМПРОМИСНА МИСЛА во 2014 год каде што се сите добитници на награди од натпреварите Наука на млади истажувачи од последните 50 години.
Me nder dhe kënaqësi të veçantë pranova Mirënjohjen për Teknikën Popullore të Maqedonisë nga SHMK NIKO NESTOR, komuna e Strugës, e ndarë nga drejtoresha, znj. Keti Jankoska, e cila ka marrë pjesë në këto Konkurse shtetërore për hulumtuesit e rinj SHKENCA E TË RINJVE kur ishte nxënëse e shkollës së mesme dhe ka fituar 3 vende të para edhe atë në vitet 1988, 1990 dhe 1991 në fushën e hulumtuesve të rinj dhe është botuar nga Teknika Popullore e Maqedonisë dhe Lidhja e Shoqatave të Hulumtuesve të Rinj të Maqedonisë – SHKENCA E TË RINJVE si almanak MENDIM PA KOMPROMIS në vitin 2014 ku janë të gjithë fituesit e çmimeve të konkurseve Shkenca e Hulumtuesve të Rinj të 50 viteve të fundit.