Едукативна изложба и школа на наградени ученици и ментори од средните училишта со истражувачки и иновативни проекти по применети природни и технички науки во 25 области / Ekspozitë edukative dhe shkollë e nxënësve dhe mentorëve të vlerësuar nga shkollat e mesme me projekte hulumtues dhe inovative në shkencat e aplikuara natyrore dhe teknike në 25 fusha.

На изложбата се обрати и ја отвори министерот за образование и наука на РСМакедонија, г. Јетон Шаќири. По отварањето, министерот Шаќири ги посети штандовите на учениците кои ги презентираа наградените истражувачки и иновативни проекти од 58-от Државен натпревар на младите истражувачи од РСМакедонија-НАУКА НА МЛАДИ во организација на Народна техника на Македонија и Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ. Едукативната изложба и школа се одржа во СОУ „Нико Нестор“,општина Струга и беше посетена од голем број на ученици, професори и граѓани на општина Струга. Голема благодарност од организаторите Народна техника на Македонија и Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ до Министерството за образование и наука и министерот Јетон Шаќири, општина Струга и градоначалникот Рамиз Мерко, СОУ „Нико Нестор“ и директорката Кети Јанкоска, учениците, менторите и сите други учесници кои што ја поддржаа и помогнаа успешно да се одржи оваа едукативна изложба и школа за истражувачки и иновативни проекти за ученици од средните училишта.
Ekspozitën e hapi dhe i’u drejtua Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë, z. Jeton Shaqiri. Pas hapjes, ministri Shaqiri i vizitoi stendat e studentëve të cilët prezantuan projektet e vlerësuara hulumtuese dhe inovative nga Konkursi i 58-të Shtetëror i Hulumtuesve të Rinj nga Republika e Maqedonisë së Veriut – SHKENCA E TË RINJVE në organizim të Teknikës Kombëtare të Maqedonisë dhe Lidhjes së Shoqatës së Hulumtuesve të Rinj të Maqedonisë – SHKENCA E TË RINJVE. Ekspozita edukative dhe shkolla u mbajt në SHMQ “Niko Nestor”- në komunën e Strugës, dhe u vizitua nga një numër i madh i nxënësve, profesorëve dhe qytetarëve të Komunës së Strugës. Falemnderim i madh nga organizatorët Teknika Kombëtare e Maqedonisë dhe Lidhja e Shoqatës së Hulumtuesve të Rinj të Maqedonisë – SHKENCA E TË RINJVE shkon deri te Ministria e Arsimit dhe Shkencës si dhe deri te Ministri Jeton Shaqiri, Komunës së Strugës dhe Kryetarit Ramiz Merko, SHMQ “Niko Nestor” dhe drejtoresha Keti Jankoska, nxënësit, mentorët dhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë që përkrahën dhe ndihmuan për mbajtjen me sukses të kësaj ekspozite edukative dhe shkollës për projekte hulumtues dhe inovative për nxënësit e shkollave të mesme.