Издаден бесплатен Прирачник по ЕЛЕКТРОНИКА за талентирани ученици

Народна техника на Македонија и Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија-СКМТП а по барање на младите техничари издаде бесплатен прирачник по ЕЛЕКТРОНИКА за талентирани ученици од основните и средните училишта за натпревари што ги организира Народна техника на Македонија, Сојузот на зду7енија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ, Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија-СКМТП , Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија.