Контакт

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА – НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

Централна канцеларија

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Пере Митрев – pmitrev@atcm.org.mk

Зоран Соколовски – zoran@atcm.org.mk

contact@atcm.org.mk

director@atcm.org.mk

narodnatehnika.sztkm@yahoo.com

Facebook

 

СТРУКОВИ СОЈУЗИ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ПРОНАОЃАЧИ И АВТОРИ НА ТЕХНИЧКО УНАПРЕДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА – СПАТУМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

info.spatum@yahoo.com

makinova.ekonova@yahoo.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СОЈУЗ НА КЛУБОВИ НА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА – СКМТПМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

skmtp@yahoo.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ ОД МАКЕДОНИЈА – НАУКА НА МЛАДИ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

nauka.na.mladi@gmail.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

КИНО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА – КСМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

kinosojuz@gmail.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СОЈУЗ НА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО СТОПАНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА – СТКСМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

stopanstvo.sztkm@yahoo.com

Facebook

 

ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА – ФСМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

kirilstrkov@gmail.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

САРОМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СПАМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

КОНСТРУКТОР

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

Берово

Битола

Велес

Гостивар

Кавадарци

Куманово

Прилеп

Валандово

Кочани

Неготино

Свети Николе

Гевгелија

Градско

Кратово

Крушево

Маврово-Ростуше

Македонска Каменица

Охрид

Пехчево

Радовиш

Ресен

Скопје

Струга

Струмица

Тетово

Делчево

Дојран