Контакт

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА – НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

Претседател: г-дин Зоран Тодоров

Централна канцеларија

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Пере Митрев – pmitrev@atcm.org.mk

Зоран Соколовски – zoran@atcm.org.mk

contact@atcm.org.mk

director@atcm.org.mk

narodnatehnika.sztkm@yahoo.com

Facebook

 

СТРУКОВИ СОЈУЗИ НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА

 

СОЈУЗ НА ПРОНАОЃАЧИ И АВТОРИ НА ТЕХНИЧКО УНАПРЕДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА – СПАТУМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

info.spatum@yahoo.com

makinova.ekonova@yahoo.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СОЈУЗ НА КЛУБОВИ НА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА – СКМТПМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

skmtp@yahoo.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ ОД МАКЕДОНИЈА – НАУКА НА МЛАДИ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

nauka.na.mladi@gmail.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

КИНО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА – КСМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

kinosojuz@gmail.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СОЈУЗ НА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО СТОПАНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА – СТКСМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА – ФСМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

kirilstrkov@gmail.com

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

САРОМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

СПАМ

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

КОНСТРУКТОР

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

contact@atcm.org.mk

Facebook

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

Битола

адреса: Партизанска бб

телефон: +389 47 237 388

mail: suzanaelkas@yahoo.com

 

Кичево

адреса: Александар Македонски бр. 72

телефон: +389 45 529 733 / +389 70 486 536

mail: nt-kicevo@hotmail.com / nikolinadukoska@hotmail.com

 

Гостивар

адреса: ЈНА бб

телефон: +389 42 520 433 / +389 70 345 259

mail: narodnatehnika_gostivar@yahoo.com

 

Скопје

адреса: Партизански одреди бр. 99, Општина Карпош

телефон: +389 2 306 1234

mail: nartehsk@gmail.com

 

Кавадарци

адреса: Вишешница бр. 12

телефон: +389 43 412 851 / +389 75 487 933

mail: ntehnika@yahoo.com

 

Струмица

адреса: Братство и единство бр. 29

телефон: +389 34 321 797

mail: ntstrumica@yahoo.com

 

Тетово

адреса: Љубо Божиновски бр. 82

телефон: +389 44 340 677

mail: mic_sreten@yahoo.com

 

Штип

адреса: Јосиф Ковачев бр. 82

телефон: +389 32 398 080

mail: ntstip@freemail.com.mk

 

Берово

адреса: Моша Пијаде бр. 49

телефон: +389 71 533 911

mail: b.popgorgieva@yahoo.com

 

Велес

адреса: Алексо Демиевски бб

телефон: +389 71 398 658

mail: zokitehnika@gmail.com

 

Куманово

адреса: Пане Георгиев бб

телефон: +389 31 550 607

mail: fotoddocevski@yahoo.com

 

Прилеп

адреса: Димо Наредникот бб

телефон: +389 48 520 608 / +389 70 691 111

mail: narodnatehnika.pp@yahoo.com

 

Пробиштип

адреса: Црн Врв бр. 48

телефон: +389 32 483 409 / +389 78 209 080

mail: ntp_probistip@yahoo.com / zmk_probistip@yahoo.com

 

Ресен

адреса: ул.Мите Богоевски бр 61, Општина Ресен

телефон: +389 75 603 454