Покана и Барање за учество на најголемата манифестација во Македонија поврзана со инвентивното и креативното творештво, 43-МАКИНОВА 2022 и 20-ЕКОНОВА 2022 / Invitation and request for participation in the largest event in Macedonia related to inventive and creative creativity, 43rd MAKINOVA 2022 and 20th ECONOVA 2022

По повод изложбата МАКИНОВА 2022 на која се изложуваат пронајдоци, иновации, нови технологии, нови производи, технички унапредувања, индустриски дизајн, трговски марки и младинско-истражувачко и креативно творештво, која ќе биде придружена со изложбата ЕКОНОВА 2022 на иновации, пронајдоци и идеи чија цел е подобрување на животната средина, Ве покануваме да учествувате. Вашето учество може да го остварите со поставување на штанд со Ваш рекламен материјал и да направите промоција на дел од Вашите производи. Доколку сте во можност може да донирате дел од Вашите производи кои ќе бидат доделени особено за младите учесници, иноватори, од основните и средните училишта.

Манифестациите ќе се одржуваат во Скопје, во периодот од 8-10.11.2022 година во организација на Сојузот на пронаоѓачите и автори на технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и Народна техника на Македонија.

Со своето присуство бидете дел од традицијата и инвентивното движење во Македонија, и искористете ја единствената можност да пред пошироката стопанска заедница и јавноста во Р.С. Македонија ја промовирате и афирмирате вашата идеја, иновација, пронајдок, нов производ, техничко унапредување, дизајн и трговска марка, како и можноста да стапите во контакт со деловните луѓе заинтересирани за вложувања, производство и пласман за соодветните иновативни решенија на пазарот.

Се надеваме дека ќе прифатите да бидете дел од оваа манифестација и ќе ги потпомогнете нашите активности.

 

On the occasion of the exhibition MAKINOVA 2022, which exhibits inventions, innovations, new technologies, new products, technical improvements, industrial design, trademarks and youth research and creative work, which will be accompanied by the exhibition ECONOVA 2022 of innovations, inventions and ideas whose aim is to improve the environment, we invite you to participate. You can participate by setting up a stand with your advertising material and promoting some of your products. If you are able, you can donate part of your products that will be given especially to young participants, innovators, from primary and secondary schools.

The exhibitions will be held in Skopje in the period of 8-10.11.2022, organized by the Union of inventors and authors of technical improvements of Macedonia-SPATUM  and National technique of Macedonia.

With your presence, be part of the tradition and inventive movement in Macedonia, and use the unique opportunity to present to the wider business community and the public in Republic of North Macedonia, you promote and affirm your idea, innovation, invention, new product, technical improvement, design and trademark, as well as the opportunity to get in touch with business people interested in investments, production and placement for the appropriate innovative solutions on the market.

We hope you will accept to be part of this event and support our activities.

 

Покана и барање за учество

Пријава за 43 МАКИНОВА

Пријава за 20 ЕКОНОВА

Invitation and request for participation

Application for 43 MAKINOVA

Application for 20 EKONOVA

Ftesë dhe kërkesë për pjesëmarrje

Aplikim për 43 MAKINOVA

Aplikim për 20 ECONOVA

 

email:

makinova.ekonova@yahoo.com

info.spatum@yahoo.com

contact@atcm.org.mk