Прием кај државниот секретар на Министерството за образование и наука

25.05.2023 год. прием кај државниот секретар на Министерството за образование и наука на Р.С. Македонија. г-ѓа Анета Трпевска на наградени ученици од 60 Државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија и 7 наградени ученици од Меѓународен натпревар на млади техничари во Бановиќи, Босна и Херцеговина во организација на Народна техника на Македонија и Сојуз на клубови на млади техничари и природници – СКМТП.