Учество на Меѓународен натпревар во БИХ

Наградените ученици и ментори од 60 Државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија-СКМТП имаа можност да учествуваат на Меѓународен натпревар на млади истражувачи и иноватории и 7 беа наградени ученици од Меѓународен натпревар на млади техничари во Бановиќи, Босна и Херцеговина во организација на Народна техника на Македонија и Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија – СКМТП.