Школа за кодирање „микро:бит“

Подготовки за курсот со „микро:бит“ уреди за кодирањe за критичко размислување и вештини за решавање проблеми за наградените ученици од натпреварите што ги организира Народна техника на Македонија и струковите сојузи.
Благодарност до Британски совет за донацијата на опремата.

Preparations for the course with micro:bit coding devices for critical thinking and problem-solving skills for award-winning students from the competitions organized by the National Technique of Macedonia and vocational associations.
Thanks to the British Council for donating the equipment