49 Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници

49 Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници а која се одржа на 19.04..2022 година во с.Српци општина Битола во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија за ученици од средните земјоделски училишта и фармери.