50 Државен натпревар и Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници

50 Калемарска акција на облагодорување на дивата круша Горница и Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници а која се одржа на 10.04..2023 година во с.Бартин дол и с.Српци општина Битола во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија за ученици од средните земјоделски училишта и фармери.